מכון היצוא

תעודת תנועה EUR1

כללי 

תעודות המקור מסוג EUR1 הידועה כ"תעודת תנועה - (Movement Certificate) הן לשימוש בסחר בין ישראל לבין ארצות האיחוד האירופאי (השוק האירופאי המשותף), ארצות אפט"א  (EFTA)ומספר מדינות נוספות.תעודות המקור מסוג EUR1טובות הן ליצוא מישראל והן ליבוא אליה וזאת לצורך קבלה של העדפות מכס במסגרת הסכמי סחר אשר נחתמו בין ישראל למדינות אלה. תוקף התעודה הוא 4 חודשים, החל מיום חתימתה ע"י שלטונות המכס.


אופן מילוי התעודה

משבצת 1 
שם היצואן וכתובתו

משבצת 2 
מדינת היצוא ומדינת היבוא

משבצת 3 
שם היבואן וכתובתו. אף אם בשטר המטען מופיע בנק כ- Consignee, יירשם במשבצת זו שמו של היבואן.

משבצת 4 
ארץ מקור הטובין

משבצת 5 
ארץ היעד

משבצת 6 
פרטים לגבי הובלת הטובין (הובלה אוירית/ימית וכיוצ"ב)

משבצת 7 
משמשת את רשויות המכס בארץ היצוא לרישום הערותיהן.

משבצת 8 
פרטי המשלוח: סימנים ומספרים כמות וסוג אריזה ותאור הטובין.

משבצת 9 
משקל ברוטו (או כל יחידת מידה אחרת כמו נפח).

משבצת 10 
מספר החשבון ותאריכו.

משבצת 11 
חותמת מוכרת שלהמכס בתחנת היצוא, חותמת פקיד המכס ותאריך הוצאת התעודה.

משבצת 12 
חתימת היצואן.

משבצת 13 
בקשה לאימות המידע בתעודה או לגבי התעודה עצמה מטעם רשויות המכס במדינת היבוא.

משבצת 14 
תוצאת הביקורת שנערכה ע"י רשויות המכס במדינת היצוא.


אפשרויות נוספות לאישור התעודה 
על פי ההסכם החדש עם השוק האירופאי המשותף, אשר נכנס לתוקפו ב-1995, נוסחו הנחיות חדשות אשר נכנסו לתוקף ב-1.1.96. על פי הנחיות אלה ניתן לעתים לנפק במקום תעודת התנועהEUR1 חשבונות הצהרה וזאת כדלהלן:

הצהרת יצואן עד 6000 אירו (כל יצואן יכול להצהיר, גם אלו שאינם יצואנים מאושרים במדינת המוצא) 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

יש להוסיף:

  • שם החותם/ת

  • תאריך

    מקום החתימה (עיר)

    חתימה וחותמת

הערה: אם יצואן שיגר במשגור אחד 3 חשבוניות שונות, וערכן עלה מעל 6,000 אירו, למרות שכל אחת בנפרד פחותה מ-6,000 אירו, ההצהרות כולן לא תקפות – לידיעתכם. הערך הקובע הוא ערכו הכולל של הטובין מאותו ספק, ולא כל חשבון בנפרד.

 * ההצהרה תוטבע ע"ג החשבון בהדפסה או בהטבעת חותמת ואין צורך במקרה זה ב- EUR1.

יצואן המייצא טובין שערכם מעל € 6,000שקיבל אישור "יצואן מוסמך": 
על כל חשבון מכר תופיע הצהרה בנוסח הנ"ל, בחתימתו של היצואן, הכוללת את מספרו של היצואן המוסמך ואין צורך במקרה זה ב- EUR1.


יצואן המייצא טובין שערכם מעל € 6,000 שלא קיבל אישור "יצואן מוסמך":
יצרף תעודת תנועה EUR1 יצואן מוסמך יצואן מוסמך הוא יצואן שאושר על ידי שלטונות המכס של המדינה המייצאת להנפיק "חשבון הצהרה" בלתי מוגבל על טובין שהוא מייצא העונים על כללי המקור, כפוף להסכם.


קריטריונים לקביעת יצואן מוסמך בישראל:

א.היצואן יגיש הצהרה כי הטובין המפורטים עונים על כללי המקור ואינם מוגבלים או אסורים ביבוא.

ב.ימציא אישור על נהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפה, ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1969.

ג.יוכיח כי ביצע יצוא בסכום של-.1,000,000 דולר בשנה לפחות (בשנה קלנדרית קודמת).                                                               

ד.עבר ללא דופי עם שלטונות המכס בישראל.                             

ה.יצואן שאושר כ"יצואן מוסמך", אשר לא יעמוד בתנאים האמורים לעיל, המכס רשאי לבטל לו את האישור שניתן לו כ"יצואן מוסמך" בכל עת.

למידע נוסף לחצו כאן

 

טעינה