מכון היצוא

הסכם סחר עם האיחוד האירופי

תנאים לקבלת העדפת מכס:

  • מוצר מקורי – עומד בתנאים המפורטים בגוף ההסכם.
  • מסמכי מקור: תעודת מסע EUR-MED או EUR1, חתום על ידי המכס.
  • טובין מובלים במישרין
  • משלוחים בערך של עד 6,000 € – ניתן להסתפק בהצהרת מקור על גבי החשבון -

   להלן נוסח ההצהרה כפי שתופיע על גבי החשבון:
   Invoice Declaration
   (מס' ח.פ.) The exporter of the products covered by this document 

   declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ISRAELI (Place + Zip code) preferential origin

  • "יצואן מאושר" (שהוסמך לכך על ידי המכס) רשאי להצהיר הצהרת מקור על גבי החשבון (על טובין בעלי ערך בלתי מוגבל) ולייצא את הטובין ללא תעודת מקור 

   להלן נוסח ההצהרה כפי שתופיע על גבי החשבון - 
   Invoice Declaration
   The exporter of the products covered by this document (customs authorization No)  
   declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ISRAELI (Place + Zip code) preferential origin


חשוב להדגיש, כי כללי המקור מפורטים בהסכם הסחר עצמו ושונים מהסכם אחד למשנהו. על היצואן לבדוק מבעוד מועד את עמידת מוצריו בכללי המקור כמפורט בהסכם עצמו!

 

מרכיבים טכניים שיש לכלול ביישום פרוטוקול 4 ..ציון קבלת מעמד מקור במסמכי העדפה

מקום רכישת מעמד מקור במסמכי העדפה בעקבות שינוי שיטת המיקוד בישראל

ציון מקום רכישת מעמד מקור במסמכי העדפה לטובין המיוצאים לאיחוד האירופי במסגרת הסכם האס"ח
ביום ה 13.8.12 נכנסה לתוקף הנחיה של נציבות האיחוד האירופי המיועדת לציבור היבואנים המייבאים מישראל טובין במסגרת הסכם האס"ח שבין מדינת ישראל לבין הקהילה האירופית.
הוראת נוהל המכס מתאריך 2.9.12 - לחץ כאן
רשימת המיקודים כפי שפורסמה באתר האינטרנט של נציבות האיחוד האירופי - לחץ כאן.


טעינה