מכון היצוא

שטר המטען האווירי

שטר המטען האווירי ( AWB - Air Waybill או ACN - Air Consignment Note ) הוא בעיקר אישור משלוח - הוא איננו מסמך זכות ולמחזיק בו אין זכות כלשהי בטובין. כמו"כ אין שטר המטען האווירי מסמך סחיר ועקב זאת אי אפשר להעביר הבעלות על הטובין ע"י הסבתו - וזאת בניגוד לשטר המטען הימי. שטר המטען האווירי מנופק בהתאם להוראות אמנת ורשה משנת 1929- )שאומצה במדינת ישראל תחת חוק ההובלה האווירית תש"מ 1980 ) . בסעיף 8 לאמנה נקבעו הפרטים החייבים להופיע בשטר המטען האווירי. בין השאר צריכים, לפי האמנה הנ"ל להופיע בשטר המטען האווירי תאריך ומקום הנפקת שטר המטען, שמות השוגר והנשגר עם כתובתם כמו, תאור טבע הטובין, אופן אריזתם, המשקל, הכמות, נפח או מידות הטובין ועוד. ניתן לומר ששטר המטען האווירי הוא המסמך העשוי או ע"י או עבור השולח והמייצג את החוזה הקיים בין השולח וחברת התעופה או חברות התעופה הנוטלות חלק בהובלת הטובין. בנוסף לנ"ל מהווה שטר המטען האווירי חשבון הובלה, תעודת ביטוח ימי (במידה והביטוח נעשה ע"י המוביל) והוראות טיפול במטען. 
חשוב ליצואן המשתמש בהובלה אווירית, לדעת שעל פי אמנת ורשה, על היצואן חלה האחריות לנכונות הפרטים המופיעים על גבי שטר המטען והוא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למוביל האווירי או לכל גוף אחר אם הנזק אירע כתוצאה מהצהרה לא נכונה או לא מלאה של שטר המטען האווירי.

תכונותיו של שטר המטען האווירי 
שטר המטען האווירי משמש למספר מטרות שהעיקריות שבהן הן כדלהלן:

הוכחה לקבלת הטובין למשלוח
טבעי שיצואן שמוסר את מטענו למשלוח, לחברת התעופה מצפה לקבל קבלה כלשהי, קבלה אשר תשמש כהוכחה לעובדה שהמטען הועבר למוביל, התקבל ע"י המוביל למשלוח במצב טוב לכאורה ולכך שהוראות המשלוח כפי שנמסרו לחברת התעופה ע"י היצואן מקובלות על חברת התעופה. אחד מהעתקיו של שטר המטען האווירי נמסר ליצואן ומשמש כהוכחה לקבלת הטובין ולתנאי חוזה ההובלה.

הוראות משלוח 
היצואן יכול לתת לחברת התעופה, על גבי שטר המטען, הוראות משלוח שונות כמו נמלי המוצא והיעד, היכן משולמת ההובלה, אם יש צורך לשמור המשלוח בקירור אם יש צורך לגבות הוצאות מיוחדות וכו'.

ראיה להסכם 
שטר המטען האווירי איננו חוזה ההובלה אלא רק ראיה דוקומנטרית לתנאי החוזה, חוזה שנעשה בד”כ עוד לפני שהמטען הגיע לחברת התעופה. על מנת שייכרת חוזה ההובלה, יש צורך בשני תהליכים: הצעה (במקרה שלנו: חברת התעופה מציעה ליצואן ו/או ליבואן את שרותיה להובלה אווירית) וקבלה )במקרה שלנו: היצואן ו/או היבואן מקבלים מחברת התעופה את ההצעה הנ"ל). כאשר שני התהליכים הנ"ל - ההצעה והקבלה - מתקיימים, הרי שלמעשה חוזה ההובלה נכרת אולם היצואן ו/או היבואן יקבלו לידיהם את שטר המטען רק לאחר שהמטוס טס. אם כן, שטר המטען האווירי איננו חוזה ההובלה אלא הוכחה דוקומנטרית לקיומו של חוזה זה.

תעודת ביטוח 
אם חברת התעופה היא זו שביטחה את המטען, יכול שטר המטען האווירי לשמש כתעודת ביטוח - ראה בהסבר למשבצת 20 בשטר המטען, להלן, בסעיף "מילוי שטר המטען האווירי".

העתקי שטר המטען האווירי 
שטר המטען האווירי מופיע בשלושה העתקים מקוריים (Originals) ו12- או אף יותר העתקים (Copies). לכל העתק של שטר המטען האווירי יעוד משלו. מעברו השני של כל העתק מקורי מודפסים תנאי ההובלה Conditions of Contract) או (Conditions of Carriage.

מילוי שטר המטען האווירי

משבצת 1 
יופיע קוד IATA בן 3 אותיות של נמל היציאה (Airport of Destination).

משבצת 1a 
שלושת הספרות הראשונות של מספר שטר המטען המייצגות קוד של חברת תעופה. לכל חברת תעופה יש קוד היכר של שלושה מספרים ושל שתי אותיות .

משבצת 1b 
חלקו השני של מספר שטר המטען. זהו מספר סידורי בן 8 ספרות כאשר הספרה השמינית משמשת כספרת בקורת.

משבצת1c 
שם המוביל המנפק את שטר המטען (Issuing Carrier) בד"כ בציון כתובת משרדו הראשי.

משבצת 1d 
משבצת לא למילוי. במשבצת מצוין ששלושת ההעתקים של שטר המטען הממוספרים כהעתקים 1,2,3, הם העתקים מקוריים (Originals) ולשלושתם אותו תוקף.

משבצת 1e 
במשבצת זו התייחסות לתנאי החוזה ( Conditions of Contract) המופיעים מצדם השני של ההעתקים המקוריים (Originals) .

משבצת 2 
היצואן וכתובתו. ניתן גם לציין דרכי התקשרות ליצואן (מספרי טלפון, פקסימיליה וכו').

משבצת 3 
לשימוש חברת התעופה.

משבצת 4 
הנשגר ומענו. שמו של מקבל המטען. ניתן גם לציין דרכי התקשרות )מספרי טלפון, פקסימיליה וכו'). לעתים, כאשר המשלוח, עקב שיטת התשלום הנהוגה בעסקה מסוימת, נשגר על שמו של בנק, יופיע בדר"כ שמו של מקבל המטען במשבצת 21 כמקבל ההודעה ולא כנשגר. גם כאן, כמו במשבצת 2 ניתן גם לציין דרכי התקשרות (מספרי טלפון, פקסימיליה וכו')

משבצת 5 
לשימוש חברת התעופה.

משבצת 6 
שם הסוכן של חברת התעופה המנפקת את שטר המטען (Issuing Carrier’s Agent) אין צורך בכתובת מלאה - מספיק לציין שם עיר או שדה תעופה.

משבצת 7 
אם הסוכן המופיע במשבצת 6 הוא חבר IATA יופיע במשבצת 7 מספרו ב IATA-.

משבצת 8 
לשימוש חברת התעופה .

משבצת 9 
במשבצת זו מצוינים בקודים של IATAנמל היצוא )חייב להתאים לכתוב במשבצת 1 ) והמסלול (Routing) המבוקש.

משבצת 10 
מידע בנושאים כספיים שונים. ניתן גם לרשום פה מספרי אסמכתא של היצואן או סוכנו.

משבצת11a 
קוד 3 אותיות של IATA המסמן את נמל היצוא או נקודת ההעברה ראשונית (First Transfer Point) של המטען. במקרה שעיר מסוימת מקבלת שירות ממספר שדות תעופה ניתן לרשום רק את שם נמל התעופה.

משבצת11b 
שם המוביל )חב' התעופה) הראשון - בד"כ בקוד של 2 אותיות.

משבצת 11c 
קוד 3 אותיות של IATA של נמל היצוא או נקודת ההעברה משנית (Second Transfer Point) במקרה שעיר מסוימת מקבלת שירות ממספר נמלי תעופה ניתן לרשום רק את שם נמל התעופה.

משבצת 11d 
שם המוביל (חב' התעופה) השני - בד"כ בקוד של 2 אותיות .

משבצת 11e 
קוד 3 אותיות של של נמל היצוא או נקודת ההעברה שלישית (Third Transfer Point) במקרה שעיר מסוימת מקבלת שירות ממספר נמלי תעופה ניתן לרשום רק את שם נמל התעופה.

משבצת 11f 
שם המוביל (חב' התעופה) השלישי - בד"כ בקוד של 2 אותיות .

משבצת 12 
מטבע ההובלה. יופיע כקוד IATA של 3 אותיות.

משבצת 13 
קוד תשלומים. לשימוש חברת התעופה. כאשר שטר המטען האווירי מועבר באמצעים אלקטרוניים יש להשתמש בקודים. להלן הקודים העיקריים למילוי משבצת זו:

 CA - Partial Collect Credit - Partial Prepaid Cash
CB - Partial Collect Credit - Partial Prepaid Credit
CC - All Charges Collect
CG - All Charges Collect by GBL
CP - Destination Collect Cash
CX - Destination Collect Credit
NC - No Charge
PC - Partial Prepaid Cash - Partial Collect Cash
PD - Partial Prepaid Credit - Partial Collect Cash
PG - All Charges Prepaid by GBL
PP - All Charges Prepaid by Cash
PX - All Charges Prepaid by Credit

משבצות 14b ,14a 
הסכומים הרשומים במשבצות 24a ,25a או במשבצות . 24b, 25b ישולמו או בנמל היצוא Pre-Paid) ( או בנמל היבוא (Collect) . יש לציין X במקום המתאים.

משבצות 15b, 15a 
הסכומים הרשומים במשבצות 28a ,27a או במשבצות . 28b, 27b ישולמו או בנמל היצוא Pre-Paid) ( או בנמל היבוא (Collect) . יש לציין X במקום המתאים. 
כאשר משבצות 14 ו -15 (a ו/או b) שונות ממשבצות 27,28 ,24,25, (a ו/או b) הרי שהכתוב במשבצות האחרונות מחייב.

משבצת 16 
מציינת ערך הטובין לצורכי הובלה .(Declared Value for Carriage) . כאשר אין הצהרת ערך יש לרשום .NVD - No Value Declared

משבצת 17 
מציינת את ערך הטובין לצורכי מכס. כאשר אין הצהרה רושמים NCV או משאירים משבצת ריקה.

משבצת 18 
נמל היעד של המוביל האחרון. אם עיר מסוימת מקבלת שירות ממספר נמלי תעופה ניתן לרשום אך ורק את שם נמל התעופה.

משבצות 19b ,19a 
לשימוש חברת התעופה.

משבצת 20 
תושלם כשחברת התעופה תבטח המטען לפי בקשת השולח, כאשר סכום הביטוח יצוין, בספרות. כאשר השירות לא ניתן ע"י חברת התעופה יש לציין במשבצת את האותיות XXX או את האותיות NIL.

משבצת 21 
הוראות ניטול.(Handling Information) הוראות שונות למוביל כגון בקשה להודיע ליבואן Please Notify) ( כאשר הנשגר הוא לא היבואן עצמו אלא בנק, סוכן וכו', תאור המסמכים המצורפים לשטר המטען ועוד. 
במשבצת זו גם מצוין אם הטובין המובלים הם טובין מסוכנים (Dangerous Goods).

משבצות 22a, 22j 
מספר האריזות שבמשלוח. במקרה שהסכום במשבצת 22g הוא תוצאת חישוב של תעריפים, הרי שבמשבצת 22a יופיע בשורה שניה שדה התעופה הקשור לחישוב (RCP - Rate Combination Point)

משבצות 22b עד 22k 
המשקל ברוטו (Gross Weight) של המשלוח.

משבצת 22c 
יחידת המשקל בשטר המטען . מציינים ק"ג (K) או ליברות (L).

משבצת 22d 
תופיע אות המציינת קוד של מחיר. יכול להופיע אחד מהקודים הבאים:

 M - Minimum, Charge
N - Normal Rate
Q - Quantity Rate
B - Basic Charge (Optional Use)
K - Rate per Kilogram (Optional Use)
C - Specific Commodity Rate
R - Class Rate Reduction
S - Class Rate Surcharge
U - Unit Load Device Basic Charge or Rate
E - Unit Load Device Additional Rate
X - Unit Load Device Additional Information
Y - Unit Load Device Discount

משבצת 22e 
יופיע סווג IATA (בדר"כ בן 4 ספרות) של המוצר.

משבצת 22f 
משקל לחיוב. אם כתוצאה מחישובי נפח או תמחיר שונה המשקל מהמשקל המופיע במשבצת 22b הרי יופיע במשבצת זו המשקל החדש.

משבצת22g 
מחיר הובלה ליחידת משקל ככתוב במשבצת22c . כאשר יחידת המשקל שונה, יש לציין זאת.

משבצות 22h עד 22l 
סה"כ דמי ההובלה.

משבצת22i 
שם ותאור הטובין. במקרה ומדובר במטען של טובין מסוכנים (Dangerous Goods) יש לציין במשבצת זו נתונים שונים כמו שמו הכימי של החומר, קבוצת הסיכון (Class) ועוד. נהוג גם לציין מידות או נפח המטען.

משבצת 22j 
כאשר מופיעה יותר משורה אחת במשבצת22a יופיע סה"כ סכום האריזות יופיע במשבצת 22j .

משבצת 22k 
כאשר מופיעה יותר משורה אחת במשבצת 22b יופיע סה"כ המשקל האמיתי יופיע במשבצת 22k.

משבצת 22l 
כאשר מופיעה יותר משורה אחת במשבצת 22h יופיע סה"כ הסכום יופיע במשבצת .22l

משבצת 22z 
סוג השירות. תופיע בדר"כ אחת מהאותיות הבאות:

 A - Airport to Airport
B - Service Shipment
C - Company Material
D - Door to Door Service
E - Airport to Door
F - Flight Specific
G - Door to Airport
H - Company Mail
I - Diplomatic Mail
J - Priority Service
P - Small Package Service
S - Substitute Truck
T - Charter
X - Express Shipment

משבצת 23 
במשבצת זו יירשמו הוצאות שונות, בנוסף לדמי ההובלה. כאשר שטר המטען האווירי מועבר באמצעים אלקטרוניים יש להשתמש בקודים. להלן הקודים העיקריים למילוי משבצת זו:

 AC - Animal Container
AS - Assembly Service Fee
AT - Attendant
AW - Air Waybill Fee
BL - Blacklist Certificate
BR - Bank Release
CD - Clearance and Handling – Destination
CH - Clearance and Handling – Origin
DB - Disbursement Fee
DF - Distribution Service Fee
FC - Charges Collect Fee
GT - Government Tax
HR - Human Remains
IN - Insurance Premium
LA - Live Animals
MA - Miscellaneous - Due Agent
MB - Miscellaneous – Unassigned
MC - Miscellaneous - Due Carrier
MD to MN - Miscellaneous - Due Last Carrier
MO to MZ - Miscellaneous - Due Issuing Carrier
PK - Packaging
PU - Pick Up
RA - Dangerous Goods Fee
RC - Referral of Charge
RF - Remit Following Collection Fee
SD - Surface Charge – Destination
SI - Stop in Transit
SO - Storage – Origin
SP - Separate Early Release
SR - Storage – Destination
SS - Signature Service
ST - State Sales Tax
SU - Surface Charge
TR - Transit
TX - Taxes
UH - ULD Handling

משבצות 24a, 24b 
דמי ההובלה. הסכום צריך להתאים לסכום במשבצות 22h עד 22l.

משבצות 24a, 25b 
אם קיים חיוב כלשהו הקשור לערך המטען (Valuation Charge) יופיע חיוב זה במשבצות אלה.

משבצות 26a, 26b 
ימולאו כאשר ישנם מסים לתשלום. הסכום במשבצות אלה צריך להתאים לסכום הרשום במשבצת 23.

משבצות 27a, 27b 
הוצאות אחרות שנגרמו בארץ היצוא יכולות להופיע גם כ-Collect וגם כ.Pre Paid- הוצאות אחרות שנגרמו בארץ היבוא יכולות להופיע אך ורק כ- Collect (בתנאי שחוקי מדינת היבוא מאפשרים זאת). הסכום במשבצות אלה צריך להתאים לסכום הרשום במשבצת 23 .

משבצת27a 
סה"כ ההוצאות האחרות של הסוכן כפי שמופיעות במשבצת 23 כאשר התשלום הוא Pre Paid.

משבצת28a 
סה"כ ההוצאות האחרות של חברת התעופה (בנוסף להובלה) כפי שמופיעות במשבצת 23 כאשר התשלום .Pre Paid

משבצות 27b, 28b 
כאמור לעיל, הוצאות אחרות שנגרמו בארץ היצוא יכולות להופיע גם כ-Collect וגם כ.Pre Paid- הוצאות אחרות שנגרמו בארץ היבוא יכולות להופיע אך ורק כ- Collect (בתנאי שחוקי מדינת היבוא מאפשרים זאת). הסכום במשבצות אלה צריך להתאים לסכום הרשום במשבצת 23 .

משבצת27b 
סה"כ ההוצאות האחרות של הסוכן כפי שמופיעות במשבצת 23 כאשר התשלום הוא Collect.

משבצת28b 
סה"כ ההוצאות האחרות של חברת התעופה (בנוסף להובלה) כפי שמופיעות במשבצת 23 כאשר התשלום .Collect

משבצות 29b , 29a 
בדר"כ לא משתמשים במשבצות אלה - השימוש בהן הוא אופציה של חברת התעופה.

משבצת 30a 
סה"כ ההוצאות Pre Paid כולל חיבור של כל המשבצות החל ממשבצת. 24a

משבצת 30b 
סה"כ ההוצאות Collect כולל חיבור של כל המשבצות החל ממשבצת. 24b

משבצת 31 
חתימת היצואן או סוכנו. יכולה להופיע בכתב, בהדפסה או כחותמת.

משבצת 32a 
תאריך הנפקת שטר המטען. לפי הכללים האחידים של מכתבי האשראי (UCP500) תאריך הנפקת שטר המטען ייחשב כתאריך המשלוח , אלא אם כן האשראי דורש תאריך שיגור בפועל - Actual Date of Dispatch.

משבצת 32b 
מקום הנפקת שטר המטען (נמל תעופה או עיר).

משבצת 32c 
חתימת המוביל או חתימת סוכן המוביל.

משבצת 33 
למשבצת זו אין שימוש.

משבצות 33a עד 33d 
לעתים ממולאות משבצות אלה ע"י המוביל האחרון (last carrier) במקור מספר 2 של שטר המטען האווירי כדלהלן:

משבצת 33a 
קוד המטבע בארץ היעד עם השער והסכום .

משבצת 33b 
הסכום המופיע במשבצת 30b לאחר חישובו לפי השער במשבצת 33a.

משבצת 33c 
הוצאות שונות של המוביל האחרון .

משבצת 33d 
סה"כ חיבור משבצות 33b ו33c-.

 

טעינה