מכון היצוא

תעודת מקור לסחר עם ארה"ב

כללי

תעודות המקור המשמשות לסחר עם ארה"ב הן תעודות שהשימוש בהן, במסגרת הסכם אזור הסחר החופשי בין ישראל לארה"ב (אס"ח - FTA) הוא לצורך קבלת העדפות מכס. התעודה טובה לסחר עם ארה"ב לרבות פורטו ריקו. תעודת המקור כוללת מקור ו2- העתקים ונדרשת, ביצוא מישראל להיות חתומה על ידי היצואן בלבד.


אופן מלוי התעודה: 
במשבצת הימנית העליונה יציין היצואן שהיצוא נעשה לפי הסכם אס"ח - איזור הסחרהחופשי(FTA - Free Trade Area). יש למחוק את שורה 2 (Generalized System of Preferences)משום שהעבודה בין ישראל לארה”ב בהתאם להסכם GSP אשר במסגרתו העניקה ארה"ב הנחות מכס סלקטיביות לרשימה ארוכה של מוצרים המיוצאים מישראל. היצוא לארה"ב תחת הסכם GSPהופסקה מינואר 1995.

משבצת 1 
שם היצואן וכתובתו

משבצת 2 
השנגר וכתובתו. גם אם הנשגר בשטר המטען של המשלוח הוא בנק, נוהגים לרשום בתעודת המקור את שמו של היבואן.

משבצת 3 
תיאור דרך ההובלה (ים, אויר וכיוצ”ב)

משבצת 4 
לשימוש רשמי ( בד"כ ל שלטונות המכס, עפ”י הצורך)

משבצת 5 
מספר סידורי

משבצת 6 
סימוני האריזות החיצוניות ביותר ומספריהן ("סימנים ומספרים")

משבצת 7 
מספר האריזות וסוגן; תאור המטען

משבצת 8 
במשבצת זו יירשם הקריטריון לפיו תיעשה העדפת המכס של המוצר. יירשם כדלהלן:

“P”

אם הטובין גודלו, יוצרו או הופקו בשלמותם במדינת היצוא.

“Y”

המוצר הופק מחומרי גלם שכולם או רובם מיובאים כאשר ליד האות "Y" יצויין באחוזים מרכיב חומרי הגל והעבודה מתוצרת מדינת היצוא (הערך המוסף). זכאות למילוי טופס זה במקרה שקיימים חו"ג מיובאים הוא רק עבור מוצרים בהם הערך המוסף גבוה מ35%-. הרישום צריך להתבצע: “Y=35%”

משבצת 9 
משקל ברוטו או מידה אחרת של המשלוח.

משבצת 10 
מספר חשבון הספק ותאריכו.

משבצת 11 
תשמש בתהליך היבוא בלבד (ראה להלן).

משבצת 12 
חתימת היצואן. בתהליך היבוא יופיע לעתים במשבצת זו אישור נוטריוני (ראה להלן).


אישור התעודה 
כאמור לעיל, ביצוא מישראל לארה"ב תעודת המקור נדרשת להיות חתומה על ידי היצואן בלבד. ביבוא מארה"ב לישראל ממולאת התעודה בצורה דומה, אלא שיש הבדל בעניין אישורהשל התעודה.

ביבוא יש כמה אפשרויות של אישור התעודה, כדלהלן:

1.אם היצואן האמריקאי הוא יצרן הטובין, תעודת המקור תחתם על ידו בלבד ובמשבצת 11 תוטבע הצהרתו כדלקמן:

“THE UNDERSIGNED HEREBY DECLARES THAT HE IS THE PRODUCER OF THE GOODS COVERED BY THIS CERTIFICATE AND THAT THEY COMPLY WITH THE ORIGIN REQUIREMENTS SPECIFIED FOR THOSE GOODS IN THE U.S.-ISRAEL AREA FREE AGREEMENT FOR GOODS EXPORTED TO ISRAEL”.

2. אם היצואן אינו יצרן ולתעודת המקור יצורף אישור היצרן, תעודת המקור תהיה חתומה על ידי היצואן ויצורף אליה אישור היצרן.

אישור היצרן:

א. יינתן על גבי נייר פירמה של היצרן.

ב. ייחתם על ידי עובד היצרן שהוסמך לכך.

ג. יצויין בו תאריך ומספר החשבון של היצואן.

ד. יכלול הצהרה כדלקמן:

 "THEUNDERSIGNED HEREBY DECLARES THAT HE IS THE PRODUCER OF THE GOODS LISTED ON THE ATTACHED INVOICE AND THAT THEY COMPLY WITH THE ORIGIN REQUIREMENTS SPECIFIED FOR THOSE GOODS IN THE U.S.-ISRAEL FREE TRADE AGREEMENT FOR GOODS EXPORTED TO ISRAEL”

3. אם היצואן אינו יצרן ואין בידו אישור יצרן כאמור בסעיף 2 לעיל, תעודת המקור תוחתם על ידו, תאושר על ידי לשכת המסחר ונוטריון צבורי.

 

 ויזה לארה"ב

טעינה