מכון היצוא

שיטות תשלום - אשראי דוקומנטרי

מכתב שהוצא על ידי בנק לבקשת הלקוח (יבואן) לפיו מתחייב לשלם ליצואן סכום כפי שננקב במכתב ובמועד שנקבע, זאת בתנאי שסופקה הסחורה או השירות. האשראי הדוקומנטרי הינו ערבות מותנית שמוציא הבנק לדרישת היבואן לטובת היצואן. ערבות זו מבטיחה ליצואן תשלום כל עוד יעמוד בכל ההתחייבויות שהוכתבו באשראי הדוקומנטרי.
 
ביצוע העסקה והתשלום מתבצע במקביל, המערכת הבנקאית ערבה ליצואן שאם ימלא אחר התחייבויותיו כלפי היבואן ויוכיח זאת על ידי מסמכים, הבנק ידאג לכך שיקבל את כספו על פי תנאי התשלום. מערכת זו אף ערבה ליבואן, כי לא תשלם ליצואן בטרם קיבלה הוכחה במסמכים כי היצואן עמד בכל הדרישות שהיבואן הכתיב באשראי דוקומנטרי. ניתן לבקש מהיצואן כל מסמך, אולם חובה לציין זאת באשראי הדוקומנטרי.
 
השימוש בשיטת תשלום זו יהיה במקרים הבאים:

  • עסקאות בסכומים גדולים.
  • אין היכרות בין מוכר וקונה או יבואן שלא הוכיח  בעבר מוסר תשלומים גבוה.
  • עסקה מורכבת הכוללת תשלומים ומתפרסת על פני זמן רב.
  • עסקאות עם יבואנים ממדינות המאופיינות בקשיים כלכליים, פוליטיים או ביטחוניים.
  • עסקאות שבהן יתקשה היצואן לאתר קונה אחר לסחורה- סחורה שיוצרה על פי מפרט שסיפק היבואן ולצרכיו הספציפיים.
  • מדינות שבהן אשראי דוקומנטרי מסייע בקבלת מימון נוסף מהמערכת הבנקאית או מהממשל המקומי.
  • מדינות שבהן תקנות מטבע חוץ מחייבות תשלום באמצעות אשראי דוקומנטרי.

סוגי אשראי דוקומנטרי 
א. אשראי דוקומנטארי בלתי חוזר (C/L Irrevocable) המאפיין הייחודי לאשראי זה נעוץ בעובדה כי לא ניתן לבטלו או לשנותו ללא הסכמת הבנק הפותח, המוטב והבנק המוסמך. שיטה זו עדיפה ליצואן, כיוון שבמסגרתה לא ניתן לשנות את התנאים שסוכמו ללא הסכמתו.

ב. אשראי דוקומנטרי לערבות (C/L By Stand) משמש כערבות במידה וההסדר הכספי בין הצדדים לא יצא לפועל. על מנת לממש את הערבות על היצואן להצהיר כי לא קיבל את התשלום בגין עסקה מסוימת ובנוסף להציג את מסמכי המשלוח.

ג. אשראי דוקומנטרי מתחדש (Credit Of Letter Revolving) מטרת אשראי מסוג זה , היא הבטחה כי במשך תוקפו של האשראי הדוקומנטרי, ישולם ליצואן חוב, עד גובה מסוים שהוגבל מראש.

ד. אשראי דוקומנטרי מקוים (C/L Confirmed) במקרים בהם יש חשש לקיום העסקה בשל יכולתו הפיננסית של היבואן, קשיים של הבנק הפותח או מגבלות על סחר במטבע חוץ, היצואן נשאר חשוף. לצורך פתרון הבעיה הומצאה שיטה זו, על פי השיטה ישנה ערבות של בנק נוסף )בדרך כלל בנק היצואן( שמטרתה להבטיח תשלום במידה והיצואן יעמוד בכל תנאי האשראי הדוקומנטרי. שיטה זו מוסיפה ביטחון ליצואן, אולם מייקרת את עלות העסקה בשל העמלות הנגבות בשל הסיכון הנוסף שנוטל הבנק של היצואן.

ה. אשראי דוקומנטרי עם סעיף אדום (Credit Of Letter Clause Red) במקרה מיוחד זה מאפשר היבואן ליצואן למשוך מקדמות מכתב האשראי הדוקומנטרי כנגד התחייבות להציג מסמכים המתאימים לתנאי האשראי הדוקומנטרי. השיטה רווחת כאשר הספקת הסחורה ליבואן תלויה ברכישת מלאי חומרי גלם על ידי היצואן על מנת לייצר את הטובין. שיטה זו מחייבת אמון מלא בין היצואן ליבואן.

ו. בנוסף, קיימות שיטות אשראי דוקומנטרי המאפיינות עסקאות טרנזיט.

למידע נוסף על אשראי דוקומנטרי לחצו כאן

טעינה